VANDER EECKEN, CLAEYS BOUUAERT, DE PREST EN DE SMET, Geassocieerde notarissen te Gent

 

VANDER EECKEN, CLAEYS BOUUAERT, DE PREST EN DE SMET

Geassocieerde notarissen te Gent

12

Mag onderhoudsgeld bij akte van regeling vrij worden overeengekomen?

Mag het onderhoudsgeld voor de echtgenoot of kinderen bij een akte van regeling van een echtscheiding door onderlinge toestemming vrij worden overeengekomen?

In de akte van regeling voorafgaand aan de echtscheiding door onderlinge toestemming dienen de echtgenoten krachtens de wet een overeenkomst te treffen over het onderhoudsgeld voor de kinderen en de uitkering tot levensonderhoud tussen echtgenoten.

Uitkering tussen echtgenoten
De echtgenoten worden hierin in principe volledig vrij gelaten.
Zij kunnen overeenkomen dat er geen onderhoudsgeld verschuldigd is, noch enige uitkering te betalen is aan elkaar.

Wanneer er wel onderhoudsgeld verschuldigd is, dient het bedrag te worden vastgesteld, de wijze en datum van betaling, de al of niet aanpassing aan de index van de consumptieprijzen en de termijnen gedurende welke het zal verschuldigd zijn, bv. tot de uitkeringsgerechtigde echtgenoot een nieuw huwelijk aangaat.

Vermits de echtgenoten het onderhoudsgeld contractueel overeenkomen, kan het bedrag in principe enkel maar gewijzigd worden en de betaling ervan enkel maar ophouden in de gevallen in de overeenkomst voorzien, of bij later onderling akkoord. Vandaar dat er niet genoeg kan gewezen worden op het gevaar van dubbelzinnige of onvolledige overeenkomsten.

Sedert de laatste wetswijziging heeft de rechter de mogelijkheid om de uitkering tussen echtgenoten te verhogen, te verminderen of af te schaffen in het vonnis dat de echtscheiding uitspreekt of in een latere beslissing, tenzij de echtgenoten deze mogelijkheid uitdrukkelijk uitsluiten in de regelingsakte.

Onderhoudsbijdrage kinderen
De ouders moeten in de regelingsakte een overeenkomst maken over de onderlinge verhouding waarin zij zullen bijdragen in het onderhoud van het minderjarig kind.
Zij kunnen hierover vrij overeenkomen.
Deze regeling doet geen afbreuk aan de onderhoudsverplichting die de ouders steeds behouden ten opzichte van de kinderen.
Zo is het toegelaten dat de ouders overeenkomen dat één van hen voor het geheel of het grootste gedeelte zal instaan voor het onderhoud van de kinderen.
Indien die ouder niet meer de mogelijkheid zou hebben om in te staan voor het kind, dan zal de andere ouder aangesproken worden om het kind het nodige levensonderhoud te verschaffen.

De regeling voor het onderhoud van het kind zal dikwijls bestaan uit een regeling waarbij de echtgenoten overeenkomen:

  • wie de kosten zal dragen voor de periode waarin het kind bij de ene of de andere ouder verblijft,
  • een bijzondere regeling omtrent de bijdrage in de buitengewone kosten: vb. kosten voor hospitalisatie, chirurgische ingrepen, tandheelkundige kosten, kosten voor hogere studies…
  • een onderhoudsbijdrage in geld die betaald wordt door de ene ouder aan de andere ouder voor het levensonderhoud van het kind.

In dit geval zal in de overeenkomst de wijze en datum van betaling, de al of niet indexatie van dit bedrag, de al of niet aanpassing wanneer het kind een bepaalde leeftijd bereikt en de duur van verplichting tot onderhoudsbijdrage worden vastgelegd.

De regeling voor de kinderen, met inbegrip van de onderhoudsuitkering, kan altijd worden herzien door de rechtbank als deze strijdig is met de belangen van het kind.

 

Data Protection Officer

Het kantoor heeft een data protection officer aangeduid om de bescherming van de persoonsgegevens die zij verwerkt te garanderen. Elke aanvraag omtrent de bescherming van de persoonsgegevens van het kantoor alsook elke aanvraag in verband met de uitoefening van de rechten van de betrokkenen kan gericht worden aan privacy@belnot.be .